29.1.2021

  

Sairausloma – palkallinen vai palkaton?

Pääsääntöisesti työntekijälle maksetaan sairausajan palkka, kun tämä on esittänyt työnantajalle työkyvyttömyydestään luotettavan selvityksen, yleensä lääkärintodistuksen.

28.1.2021

  

Lopputili ja lomakorvaus

Miten kertyneet vuosilomat pidetään tilanteessa, kun työsuhde on syystä tai toisesta päättymässä?

28.1.2021

  

Kuinka monta määräaikaista työsopimusta voidaan tehdä peräkkäin?

Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta tehdylle määräaikaiselle työsopimukselle on oltava perusteltu syy. Jos perusteltua syytä ei ole, työsopimus on voimassa toistaiseksi. Perustellun syyn pitää olla olemassa joka kerta, kun määrä- aikainen työsopimus tehdään.

28.1.2021

  

Irtisanomisajan palkka

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy jommankumman sopimusosapuolen irtisanoessa työsopimuksen. Tällöin lähtökohtaisesti on noudatettava irtisanomisaikaa, joka vaihtelee joko työsopimuksen, työehtosopimuksen tai työsopimuslain kuudennen luvun kolmannen pykälän mukaisesti.

8.1.2019

  

Syrjintätapaus

Työsopimuslaissa kielletään työnantajaa asettamasta työntekijöitä eri asemaan mm. terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Samoin yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä mm. terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Millaisessa tilanteessa käytännön työelämässä terveydentilaan liittyvää syrjintää esiintyy?

2.10.2018

  

Poissaolot ja työtaistelutoimet

Hallituksen ja ay-liikkeen välille on viime aikoina muodostunut kiistaa muun muassa irtisanomissuojan heikennysaikomuksista, mikä on johtanut jopa työtaistelutoimiin eri muodoissaan. Maksetaanko lakkopäiviltä palkkaa, jos poissaolo johtuu paitsi lakosta niin myös samaan aikaan muusta syystä, esim. vuosiloma- tai sairauslomapäivältä? Tähän on KKO ottanut kantaa tuomiossaan.

21.5.2018

  

Työn tarjoamisvelvollisuus

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällainen syy on esimerkiksi, jos työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että työntekijä voi jatkaa työsuhdettaan, jos irtisanomisperuste poistuu irtisanomisajan aikana. Määräaikaista työtä ei saa tarjota, on KKO linjannut.

6.3.2018

  

Sisäilmaongelma irtisanomisperusteena

Työntekijä irtisanottiin välittömän pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, koska hän ei sisäilmaoireiden takia pystynyt työskentelemään yrityksen toimitiloissa. Työntekijä vei irtisanomisen oikeuteen – mitä oikeus päätti?

18.5.2017

  

Työn tarjoamisvelvollisuudesta

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä, hänen on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöilleen, mikäli he niihin soveltuvat.

4.5.2016

  

Minimipalkka

Meillä vähimmäispalkka määräytyy asianomaisen alan yleissitovan työehtosopimuksen mukaan.

19.8.2015

  

Irtisanominen ja palkan alentaminen

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

21.5.2015

  

Imagollinen freesaus

Usein näissä jutuissa on kysymys siitä, tekevätkö uudet ulkopuolelta palkatut työntekijät samaa tai samantyyppistä työtä.

16.2.2015

  

Alisuoriutuminen

Työsuhteisiin on pesiytynyt uusi termi: alisuoriutuminen.

10.12.2014

  

Ikäsyrjinnästä

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän perusteella.

27.5.2014

  

Äitiysvapaan palkallisuus

Työsopimuslain 4 luvun 8 §:n mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden ajalta.

26.2.2014

  

Työntekijän sananvapauden rajoitukset

Suomen perustuslain 2 luvun 12 §:n mukaan jokaisella on sanan­vapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Oikeus on voimassa myös työ- ja virkasuhteessa.

11.12.2013

  

Työnantajan direktio-oikeus ja työehdot

Työsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

16.10.2013

  

Johtajien työsuhdeturva

Työsuhdeturva koskee kaikkia työntekijäasemassa olevia henkilöitä. Arviointi on kuitenkin erilaista, kun on kysymys johtaja-asemassa olevista työntekijöistä.

21.8.2013

  

Ikäsyrjintä

Työsopimuslain 2 luvun 2 §:n mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi iän vuoksi. Yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä samaiseen syyn perusteella.

12.5.2013

  

Työsopimuksen purkamisperuste

Julkisuudessa on tätä kirjoittaessa ollut esillä erään opettajan työ/virkasuhteen irtisanominen/purkaminen. Mediassa ei usein osata kertoa, onko kyse irtisanomisesta vai purkamisesta ja onko kyse virka- vai työsuhteesta. Pykälät ovat kuitenkin suunnilleen samansisältöiset.

4.10.2012

  

”Mennään sitten yt:n kautta”

On ollut havaittavissa, että työpaikoilla on yleistynyt uudenlainen tapa päästä työntekijöistä eroon, jossa yhdistetään väärällä tavalla kaksi juridisesti toisistaan riippumatonta lakia: työ-sopimuslaki ja yhteistoimintalaki.

23.8.2012

  

Työvoiman vuokrauksesta

Viime vuosina työelämässä ovat yleistyneet erilaiset epätyypilliset työsuhteet, joita ovat muun muassa osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde. Näiden lisääntyminen kuvastaa työmarkkinoiden epävakautta.

9.12.2011

  

Kenellä on todistustaakka oikeudessa?

Todistustaakkaa koskevat säännöt ja periaatteet määräävät sen, kumman osapuolen on oikeudessa näytettävä toteen jokin seikka tai olosuhde.

29.9.2011

  

Työaikakirjanpidon merkitys

Palkkaepäselvyyksien ratkaisemisessa olennaisessa asemassa on työaikakirjanpito. Työaikakirjanpitovelvollisuus on lain työnantajalle asettama vaatimus pitää kirjaa työntekijöittäin toteutuneista työajoista.

24.3.2011

  

Työsopimuksen purkaminen työntekijän puolelta

Työsopimus päättyy tavanomaisesti irtisanomalla tai purkamalla. Molemmat päättämistavat ovat laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä sekä työntekijän että työnantajan käytössä.

21.9.2010

  

Työntekijä vai yrittäjä?

Rajanveto työntekijän ja yrittäjän välillä tehdään perinteisesti työsopimusta koskevien kriteerien täyttymisen perusteella.

12.2.2010

  

Sama palkka samasta työstä

Palkkauksellisesti työntekijöitä ei voida kohdella eriarvoisesti silloin, kun he tekevät samaa työtä.

28.10.2009

  

Kotona tehtävä työ

Työaikasäännösten lähtökohtana on, että säännöllisen työajan lisäksi tehty työ on ylityötä silloin, kun se tehdään työnantajan aloitteesta.

21.8.2009

  

Koeajasta

Voidaanko koeajasta pätevästi sopia lähes peräkkäisissä työsopimuksissa ja miten todistustaakka jakautuu osapuolten kesken.

28.5.2009

  

Tasa-arvoasiaa

Oikeuskäytännössä tasa-arvolain vastaista syrjintää esiintyy yleisimmin työn ja erityisesti virkojen hakumenettelyssä.