15.1.2014

Tapio Laamanen

Talousjohtaja, Oikeusministeriö

VTM Tapio Laamanen (43) on aloit-tanut oikeusministeriön talousjohta-jana joulukuussa 2013. Laamanen vastaa hallinnonalan talousarvion valmistelusta ja toteutumisen seu-rannasta, tulosohjausprosessista sekä toiminta- ja taloussuunnitel-man valmistelusta.

– Talouden realiteetit tarkoittavat, että toimintaa tulee sopeuttaa niukke-neviin resursseihin. Se avaa mahdol-lisuuden arvioida uudelleen toiminta-tapoja ja toiminnan logiikkaa. Siihen tähtäävät myös valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma ja oikeusministe-riön omat uudistamisohjelmat.

Jaa artikkeli